Charakteristika spoločnosti

INMEDIA spol. s r.o. je distribučná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1997 a zaoberá sa distribúciou tovaru do kuchýň verejného stravovania. Od januára 2006 obchodné podiely Inmedie odkúpila spoločnosť Mabonex s.r.o. INMEDIA spol. s r. o. je zapísaná v Zozname podnikateľov a vlastní všetky potrebné certifikáty a povolenia na prevádzkovanie distribúcie potravín.


» Územné pôsobenie

INMEDIA spol. s r.o. je slovenská spoločnosť s centrálou vo Zvolene, pobočky sú situované do Prievidze a do Košíc.


» Definícia našich obchodných partnerov – odberateľské vzťahy:


- Zariadenia školského stravovania:
  pri Detských jasliach, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, Detské domovy a Domovy mládeže   
- Prevádzky závodného stravovania
- Horeca – hotely, kaviarne a reštaurácie
- Zariadenia s celodenných stravovaním:
  Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb
  Vojenské útvary
  Ústavy na výkon trestu odňatia slobody a Ústavy na výkon väzby
  Kúpeľné zariadenia a rekreačné zariadenia
  Nemocnice


» Špecifikácia tovaru


Tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu v akom bol certifikovaný a povolená jeho výroba a distribúcia.
Ucelená ponuka je zostavená podľa požiadaviek odberateľov a vychádza z ich nárokov na cenu a kvalitu, pričom medzi základné tovarové skupiny patria:
-    čerstvé mlieko a čerstvé mliečne výrobky, trvanlivé mlieko a trvanlivé mliečne výrobky
-    čerstvé mäso a mäsové výrobky, mrazené mäso a zelenina
-    koloniálny (hrubý) tovar: olej, múka, tuky , cukor, ryža, droždie, cestoviny, soľ, strukoviny, kompóty,   sterilizovaná zelenina, džemy, marmelády, DIA výrobky, koreniny, dressingy, ocot, nátierky, hotové jedlá, ryby, cukrovinky, džúsy, minerálne vody, sirupy, čaje, káva, dehydrované výrobky, alkohol, drogéria.


»  Realizácia objednávok:

1)    osobne – prostredníctvom nášho OZ pôsobiaceho vo Vašom regióne
2)    telefonicky – nahlásením objednávky na Váš odbyt
3)    faxom –  odfaxovaním objednávky na Váš odbyt
4)    cez internet -  po registrácii a pridelení registračných dát na našej webovej stránke

Vaše objednávky je optimálne nahlásiť minimálne 2 pracovné dni pred rozvozom
od 7.00 hod do 17.00hod., maximálne do 11.00hod. deň pred rozvozom.
Naším cieľom je zákazník spokojný so spoluprácou vo všetkých jej parametroch.


» Preberanie tovaru:


Tovar do Vašich prevádzok dovezieme podľa dohodnutého rozvozného plánu. Vodič dopravného prostriedku, ktorý Vám tovar privezie, je povinný odovzdať Vám faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list, vystavenú spoločnosťou INMEDIA, kde je uvedený súpis všetkých tovarov, ktoré Vám odovzdá.
Každú dodávku je potrebné fyzicky skontrolovať – objednané množstvo, dodané množstvo a množstvo uvedené na faktúre. Zhodu potvrdíte na dokladoch odtlačkom pečiatky, dátumom prevzatia tovaru a vlastnoručným podpisom. Reklamovať množstevné rozdiely po prebratí tovaru nie je možné.


» Platba za tovar:


Za tovar je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostne bankovým prevodom. Spôsob platy je dohodnutý v zmluve uzavretej so spoločnosťou INMEDIA, spol. s r. o.
Ak platíte v hotovosti, konkrétnu sumu za dodaný tovar uvedenú na hotovostnej faktúre s DPH zaplatíte priamo vodičovi, ktorý Vám daný tovar privezie. Suma sa platí po dôkladnom prebratí tovaru.
V prípade bezhotovostnej platby platíte v dohodnutej lehote splatnosti na účet spoločnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet spoločnosti.
» Riešenie reklamácií:
Ak pri kontrole dodávky zistíte kvantitatívne alebo kvalitatívne rozdiely, je potrebné vyznačiť ich na reklamačný list, ktorý Vám na požiadanie predloží vodič dopravného prostriedku.
V prípade bezhotovostnej platby bude:
a) o takto reklamovaný tovar upravená faktúra, ktorá Vám bude zaslaná poštou
b) dodaný reklamovaný tovar
c) vystavený dobropis
V prípade platby v hotovosti:
Zákazník vypíše reklamačný list a uhradí plnú sumu hotovostnej faktúry vodičovi pri prebratí tovaru. Na sumu uznanej reklamácie bude vystavený dobropis, ktorý bude vysporiadaný bankovým prevodom. Z tohto dôvodu Vás prosíme o uvedenie čísla bankového účtu.
Reklamovať množstevné rozdiely po prebratí tovaru nie je možné.

Na riešenie ostatných otázok volajte svoj odbyt. Kolegyne Vám rady pomôžu pri riešení iných problémov.
Po odsúhlasení oprávnenosti reklamácie bude s Vami dohodnutý spôsob riešenia reklamácie.

Aktuality »

Kvíz I.

Plný počet bodov nazbiera len málokto. Patríte medzi najlepších ? » Čítajte viac

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex